Permanent Academy Professional Makeup

Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

produkty

Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu www.permanentmakeup.sk

Predávajúcim je spoločnosť Akreditovaná Akadémia MG, s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina 01007, IČO: 55234101, DIČ: 2121938863, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Žiline, oddiel s.r.o, vložka číslo:  81606/L

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese  www.permanentmakeup.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.

Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu  www.permanentmakeup.sk.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „ www.permanentmakeup.sk„ sú platné v znení uvedenom na adrese www.permanentmakeup.sk v čase  odoslania objednávky zákazníkom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

1. Objednávacie podmienky

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, príp. e-mailom). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

2. Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr od 2 do 30 pracovných dní (pokiaľ je na sklade) od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu.

Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci garantuje ceny uvedené v ponuke a to k okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Tovar bohužiaľ zasielame len v rámci SR, ďakujeme za pochopenie.

Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • tovar doručovaný ako zásielka na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. – v tomto prípade sa k cene objednaného tovaru pripočítava poštovné a balné vo výške 5,00€ s DPH
  • po predchádzajúcom dohovore a jeho potvrdení na e-mailovú adresu info@margretacademy.sk  je možné tovar doručiť i prostredníctvom expresnej služby – spoplatnené platným sadzobníkom expresnej služby .
  • na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. – za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky
  • bankovým prevodom po predchádzajúcej dohode – na objednaný tovar bude vystavená a zaslaná faktúra vo formáte pdf na mailovú adresu zákazníka. Tovar bude expedovaný po pripísaní finančných prostriedkov v prospech nášho bankového účtu.

3. Porušenie kúpnej zmluvy odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 041/ 7632 130 
fax. č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi :

  • dobierka
  • platba na účet: Tatra banka: TATRSKBX, SK38 1100 0000 0029 4814 4585 (ako variabilný symbol použite číslo objednávky, prípadne do poznámky príjemcu zadajte aj celé vaše meno)pre ľahšiu identifikáciu platby

4. Reklamačný poriadok

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.; expresná služba) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra.

Zásielku prekontrolujte a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.

Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol a kópiu dodacieho listu.

V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte.

5. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho – odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci má právo podľa §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba (nie na IČO).

Kupujúcemu (fyzickej osobe) tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá). Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne na účet zákazníka.

6. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

Tieto údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie vašich objednávok a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom.

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky – jedná sa predovšetkým o zasielateľské služby.

Zaregistrovaný zákazník je povinný informovať spoločnosť o zmene svojich osobných údajov zaregistrovaných v databáze zákazníkov. V prípade, že zákazník oneskorene zabezpečí aktualizáciu osobných údajov, spoločnosť nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov.

Ak zákazník stornuje svoju objednávku na e-shope www.permanentmakeup.sk, po odoslaní objednaného tovaru, alebo sa na zrušení objednávky s predajcom nedohodne, a už došlo k plneniu, alebo vznikli náklady na strane predajcu, je zákazník povinný uhradiť vzniknuté prevádzkové náklady. Prevádzkovými nákladmi sa rozumie napr. telefonické hovory so zákazníkom, distribútorom, objednávanie, príprava tovaru, balenie či príprava expedície a úhrada poštovného prepravnej spoločnosti, náklady na vrátenie tovaru distribútorovi a pod.

7. Orgán dozoru

Orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľa v Slovenskej republike je na základe zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole Slovenská obchodná  inšpekcia.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1